Pik-kho-tsuân-su sī tsi̍t khuán tsham-khó-su, bo̍k-tik sī beh tī íu-hān ê khong-kan biô-siá kok-tsióng líng-hi̍k ê tsai-bat. Kiông-tiāu tê-bo̍k tsiâu-tsn̂g, tshim-tōo pí-kàu-tik tō khah su. In-uī iá-sim tuā, it-puann ū bóo-tsióng thîng-tōo ê kuân-ui.


除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。