Ka-sio̍k kuan-hē sī tsi̍t ê siōng-ki-pún ê hong-sik, lâi khuànn tsi̍t ê lâng tī ka-tîng kah siā-huē ê kak-sik. Nā beh pâi ka-sio̍k kuan-hē, siōng kán-tan ê tsò-huat tiō-sī tsiàu tshut-sì ê tsiân-āu lâi pâi.

Tshing-hoo[修改 | 编辑源代码]

Tshing-hooKî-thann ê ia̍h[修改 | 编辑源代码]

Kuan-hē

  • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Kán-tan Ing-gí Uî-ki-pah-kho(Wikipedia) ê "Kinship" kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。