台語百科 Wiki
Advertisement

Bú-tō, phóo-thong kóng thiàu-bú, sī tsí īng lâi piáu-ta̍t su-sióng kap kám-tsîng, siā-huē lâi-óng ê 1 khuán hua̍t-tōng, lâng mā ū khó-lîng tan-sûn uī-tio̍h tsing-sîn-tik, tsong-kàu-tik, hi̍k-tsiá-sī gē-su̍t-tik bo̍k-tik lâi thiàu-bú.

Beh tīng-gī siánn-mi̍h sī bú-tō, khan-sia̍p-tio̍h bô-kâng tso̍k-kûn, sóo-tsāi iah kok-ka tíng-tíng, tī siā-huē, bûn-huà, bí-ha̍k, gē-su̍t, tō-tik tsè-hān tíng-kuân ê khuànn-huat kap kè-ta̍t-kuan, bú-tō ê huān-uî kài khuah, pau-kuat kong-lîng-sìng--ê (pí-lūn Tâi-uân guân-tsū-bîn tsè-lé--ni̍h ê bú-tō) kap uân-tsuân sio̍k-tī ìu-lōo gē-su̍t piáu-ián ê bú-tō (pí-lūn ballet).

Tī ūn-tōng, thé-tshau, hua-gím tshu-ping kap hua-gím sîu-tsuí mā ke-ke kiám-kiám ū kiat-ha̍p bú-tō ê tōng-tsok kap ki-su̍t. Bú-gē ê hîng-thâu kap bú-tō iā tiānn-tiānn hông tsò-hué pí-kàu, sīm-tsì hōo-siong íng-hióng.

Ū ê bú-tō sī tsāi-tîunn ê lâng sann-kap tsham-ú--ê, ū ê sī uī-tio̍h siā-kau iah piáu-ián ê khí-tì uī kuan-tsiòng tsìn-hîng--ê. Bú-tō pún-sin kiám-tshái sī tián-lé iah lé ê 1 pōo-hūn, mā ū khó-lîng sī tàu-sài ê hāng-bo̍k, hi̍k-sī kan-tann beh ín-khí lâng ê tsîng-io̍k. Bú-tō ū khó-lîng bô tài tia̍t-sû ê ì-gī, m̄-koh mā huān-sè tshin-tshīunn tsin tsē A-tsiu bú-tō kāng-khuán, kin-pún sī 1 tsióng piáu-sī ì-sù, ū tāi-piáu-sìng ê kang-khū. Gē-su̍t-ka uan-nā thàu-kuè thiàu-bú lâi kā sīunn-huat, tsîng-kám piáu-hiān--tshut-lâi, iah-tsiá-sī piáu-ta̍t 1 ê kòo-sū.

Pian-bú sī tshòng-tsō bú-tō ê gē-su̍t, pian-bú ê lâng tō-sī pian-bú-tsiá (pian-bú-ka).

  • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê:Bú-tō"kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú
Advertisement