台語百科 Wiki
Advertisement

Bân-lâm-gíHàn-gí Bân-hong-giân tsit-tsâng tuā tshīunn-tsâng ê tsi̍t-ki tshīu-ue, sī siōng-kài ū íng-hiáng-la̍t ê Bân-hong-giân. Kóng-gī ê Bân-lâm-gí hun-pòo huān-uî tsiânn khuah, tsú-iàu thong-hîng tī Hok-kiàn lâm-pōo ê Tsiang-tsiu, Tsuân-tsiu, Ē-mn̂g; Tâi-uân, Kńg-tang Tiô-tsiu, Suànn-thau tē-khu, Luî-tsiu puàn-tó; Hái-lâm-tó; Tsiat-kang-síng lâm-pōo ê Tshong-lâm-kuān, Pîng-iông-kuān, Tōng-thâu-kuān ; Hok-kiàn sai-pōo Lîng-nâ (Hàn-jī: 龍巖) ê tshī-khu kah Tsiang-pîng-kuān; Hok-kiàn tang-pak-pōo ê Hok-tiánn-tshī; Tang-lâm-a tsi̍t-kuá-á kok-ka kah tē-khu.

Nā phóo-thong-sî lâng kóng Bân-lâm-gí, Bân-lâm-gí, he thàu-té sī leh kóng Hok-kiàn lâm-pōo Tsuân-Tsiang- tē-khu kah Tâi-uân tsit-tah ê gí-giân.

Kuè-khì tī Tiong-kok Tshing-tiâu ê sî-tāi, Se-îunn lâng kā Bân-lâm-gú kiò-tsò Amoy (tse sī Ing-gí, sī Ē-mn̂g ê piàn-im). Tī tang-lâm-a, Bân-lâm-gú hōo-lâng kiò-tsuè "Hokkien" (Hok-kiàn-uē ê ì-sù), tī Tâi-uân kiò-tsò Hō-ló-uē, Tâi-uân-uē, Tâi-gí (Tâi-gú).

Bân-lâm-gú huat-guân-tē ( siāng guân-thâu ê sóo-tsāi ) si Hok-kiàn lâm-pōo ê Tsiang-tsiu kah Tsuân-tsiu tsit nn̄g-ê sóo-tsāi.

Ē-mn̂g-uē kah Tâi-uân-uē hōo lâng kong-jīn sī Bân-lâm-gí ê phiau-tsún. Tī Hái-lâm, iōng Bûn-tshiong-uē tsuè tāi-piáu.

Póo-lîu kóo-Hàn-gú ê sîng-hūn[]

Tsú-im[]

Bân-lâm-gú ê tsú-im (siann-bó) ti̍t-tsiap kè-sîng Siōng-kóo Hàn-gú (上古漢語) ê siann-bó hē-thóng, tī tsit hong-bīn lâi kóng, Bân-lâm-gú pīng bô sīu tio̍h Tiong-kóo sî-kî Hàn-gú-hē gú-im ián-piàn ê íng-hiáng. Hiān-tsú-sî, lâng phóo-piàn jīn-uî Siōng-kóo Hàn-gú ū tsa̍p-káu ê siann-bó. Àn-tsiàu thuân-thóng ê Bân-lâm-gú si̍p-ngóo-im (十五音) lâi hun-sik, huat-hiān Bân-lâm-gú ê siann-bó ū 15 ê, iā-to̍h-sī kóng Siōng-kóo Hàn-gú tsa̍p-káu ê, Bân-lâm-gú kā pó-lîu tsa̍p-gōo ê.

Siōng-kóo Hàn-gú ū tsi̍t-kuá-á ti̍k-tiám : ①"bô khin-tûn-im" (古無輕唇); ②"bô tsi̍h-tíng-im" (古無舌上音); ③"kāu tsi̍h-á-im" (古多舌音)....Tsiah-ê tiōng-iàu ê kóo-tāi Hàn-gú gú-im hiān-siōng, Bân-lâm-gú kā pó-tsûn kah tsiânn hó-sè, tann lâi tuì-ìng tíng-kuân Siōng-kóo Hàn-gú ê ti̍k-tiám, tsi̍t-tiâu tsi̍t-tiâu lâi hun-sik : ① Bân-lâm-gú kā "非組" kah "幚組" tha̍k kāng im ( to̍h-sī siann-bó tha̍k kāng im ), pí-lūn kóng "飛" ( [pue44] / [pe44] ), "蓬" ( [p‘aŋ24] ), "吠" ( [pui22] ), "微" ( [bi24] ); ② "知組", Bân-lâm-gú ê tha̍k-huat hām "端組" sio-siâng, pí-lūn "豬" ( [ti44] / [tu44] / [tɯ44]), "醜" ( [t‘iu53] ), "程" ( [t‘iŋ24] ); ③ Bân-lâm-gú kā tsiânn tsuē "章組" ê jī, tha̍k kah "端組" kāng-khuán, tshan-tshīunn "唇" ( [tun24] ), "振" ( [tin53] ) "召" ( [tiau22] ), "注" ( [tu21] ).

Bó-im kah siann-tiāu[]

Bân-lâm-gú ê bó-im kah siann-tiāu, thé-hiān Tiong-kóo-im (中古音) ê ti̍k-tiám. Bó-im lâi kóng, Bân-lâm-gú uân-tsíng pó-tsûn Tiong-kóo-im la̍k ê hú-im-ūn ūn-bué, kî-tiong [-p], [-t], [-k] sī sat-im (塞音), [-m][-n][- ŋ] sī phīnn-im.

Siann-tiāu hong-bīn, Tiong-kóo-im "pîng, siōng, khì, ji̍p" pun im-iông ê ti̍k-tiám tsuân-pōo tī Bân-lâm-gú lāi-té tit-tio̍h thé-hiān. Tsiang-tsiu-khiunn ū "im-pîng, im-siōng, im-khì, im-ji̍p, iông-pîng, iông-khì, iông-ji̍p" tshit ê tiāu; Tsuân-tsiu-khiunn iáu-koh ke pó-tsûn "iông-siōng" tiāu.

Sû-gí[]

Tsit-tsūn Bân-lâm-gú ê sû-gí, ū tsiânn tsuē sio̍k-î Kóo-Hàn-gú ê sîng-hūn, siōng kóo-tsá ē-tàng khan khì kàu Tshun-Tshiu, Tsiàn-kok ê nî-tāi, pí-lūn kóng Bân-lâm sio̍k-gú "ji̍t--sî tsáu-phā-phā, àm--sî tiám ting-la̍h", tsit lāi-tué ê "la̍h" to̍h-sī hit-ê sî-tāi ê giân-gí (《詩經·小雅·信南山》有: "執其鸞刀,以啟其毛,取其血"). Koh pí-lūn kóng "sann-khóo", "lâng-kheh", "thàn-tsînn", "bîn-tshn̂g", "tsiann-bah", "kún-tsuí"…tíng-tíng, tse lóng-sī Tông, Sòng í-lâi Kóo-Hàn-gú ê iōng-sû.

Bân-lâm-gú tsi̍t-kuá-á kòo-sû ê hong-sik hām hiān-tāi Huâ-gú tú-hó tian-tò-píng, put-jî-kò suah hām Kóo-Hàn-gú sio-siâng, tshan-tshīunn "ah-bó", "hong-thai", "lâng-kheh", "tshin-tông", "kha-tshíu"……

Kóo-tāi Bân-ua̍t-gú ê sîng-hūn[]

Bân-lâm-gú ê hîng-sîng sī kóo-tāi Tiong-guân Hàn-gú hām kóo-tāi Bân-ua̍t-tso̍k gú-giân sio-thàu-lām ê kuè-thîng. Hiān-tsú-sî, Bân-lâm-gú lāi-té iu-guân koh pó-lîu tio̍h tsuē-tsuē kóo-tāi Bân-ua̍t-gú ê sîng-hūn, pí-lūn kóng "ka-tsáu", "ka-tsua̍h", "ka-līng", "tōo-kâu", "tōo-ún", "káu-hiā", "ka-lún-sún", "phah-kha-tshìunn","tio̍h-ka-tsa̍k"……

Guā-lâi-gú ê tsioh-sû[]

Uì Tông-tiâu ê sî-tāi khai-sí, Tsuân-tsiu to̍h huat-tián tsiânn-tsuè "tang-hong tē-it tuā-káng", kóo-tāi hái-siōng si-tîu tsi-lōo ê khí-tiám tī Tsuân-tsiu. Tshú-khì, Bân-lâm tsit-tah hām Tiong-tang, Tang-lâm-a ê lâi-óng ke-tsiânn tsia̍p. Kuè-huan ê huan-kheh tsiong guā-hiunn ê gí-giân tsah tńg-lâi Hok-kiàn, nî-kú-gue̍h-tshim, ū ê guā-lâi-gú ê gí-sû suah lām-lo̍h Bân-lâm-gú, tsiânn-tsuè Bân-lâm-gú ê tsi̍t-pōo-hūn. Tsit-khuán--ê, pí-lūn "sat-bûn", "pa-sat" (巴刹), "tsi-ku-la̍t" (巧克力), "tsu-lu̍t" (雪茄), "phia̍t-á" (撇仔), "tōng-kak" (拐杖), "si̍p-pán-á" (鐵板手), "ba̍k-thâu" (商標), "àu-sài" (出界), "ti̍k-sî" (出租车), "pa-sū" (巴士車), má-tih (死亡), "gōo-kha-kī" (騎樓過廊), "ka-po̍k" / "ka-pòo-mî" (木棉), "ko-pi" (咖啡) tíng-tíng.

Tâi-uân Bân-lâm-gí ū koh-khah tsē ê guā-lâi-gí tsioh-sû, kî-tiong siōng tsē--ê sī Ji̍t-gí tsioh-sû, pí-lūn kóng: oo-tóo-bái, khí-moo-tsih, tsu-ná-mih, tò-sàng, sa-sí-mih… Tse í-guā, uân-á khip-siu tsi̍t-kuá Pênn-poo-tso̍k-gí kah kî-thann guā-gí ê sîng-hūn.

Tshù-bī koh ho̍k-tsa̍p ê bûn-pe̍h ī-tho̍k[]

Tī Hàn-gú-hē kok gú-giân tong-tiong, beh kóng "bûn-pe̍h ī-tho̍k " ê hiān-siōng, Bân-lâm-gú iāng ho̍k-tsa̍p. "bûn" to̍h-sī "bûn-tho̍k-im" a̍h-sī kóng "tha̍k-tsheh-im", "pe̍h" tāi-piáu "kháu-gí-im" a̍h-sī "pe̍h-uē-im". Bân-lâm-gú ê "tha̍k-tsheh-im" kah "kháu-gí-im", ē-sái kóng sī nn̄g ê hōo-siong tuì-ìng ê hē-thóng. Bûn, pe̍h hē-thóng ê hîng-sîng sī tsi̍t-tuānn tsin-tsiànn ho̍k-tsa̍p ê li̍k-sú kuè-thîng. Bân-lâm-gú ê bûn-pe̍h ī-tho̍k, kú-lē jû-hā:

Hàn-jī bûn-tho̍k-im pe̍h-uē-im
sîng siânn, tsiânn, tshiânn
siōng / siāng tsīunn, tshīunn
tsiang tsiunn, tsing

Bân-lâm-gí phing-im hû-hō (a̍h-sī phing-im bûn-jī ) ê thâu-tsáng[]

Muí tsi̍t-tsióng jîn-luī gú-giân lóng ū ka-tī ê im-phiau hē-thóng, bo̍k-tsiân, muí tsi̍t-tsióng gú-giân ê im-phiau hē-thóng lóng sú-iōng hû-hō lâi kì-lio̍k. Ū-ê gú-giân ê im-phiau hē-thóng siâng-sî tsûn-tsāi kuí-nā-tsióng " phing-im hû-hō ", pí-lūn kóng Bân-lâm-gú.

Se-kài kok-tē ê ha̍k-tsiá tuì " Phìng-im hû-hō " ê luē-hâm, ū bô kāng-khuán ê lí-kài. Ū-ê lâng tsú-tiunn kā " Phìng-im hû-hō " tòng-tsuè bûn-jī lâi khuànn-thāi, put-jî-kò mā ū lâng huán-tuì.

Tâi-uân ū tsiânn tsē gú-giân ha̍k-tsiá tsú-tiunn Bân-lâm-gí phing-im hû-hō mā sī bûn-jī, pí-lūn kóng Pe̍h-uē-jī to̍h-sī tang-tiong ê tsi̍t-tsióng. Sū-si̍t, àn-tsiàu li̍k-sú ê kak-tōo lâi khuànn, Pe̍h-uē-jī tsîng-kàu-tann lóng sī hōo-lâng tòng-tsò bûn-jī teh sú-iōng, tsí-put-kò, Pe̍h-uē-jī uân-á kū-pī phing-im ê kong-lîng, sóo-í ū-sî Pe̍h-uē-jī īu-koh pān-ián tio̍h im-phiau ê kak-sik.

Tâi-uân ê Bân-lâm-gí im-phiau[]

Tann Bân-lâm-gí ê im-phiau siāng-tsió tshiau-kuè la̍k-tsa̍p-sì tsióng ( Îunn Ún-giân / Tiunn Ha̍k-khiam, it kiú kiú kiú nî ), ē-sái kóng sī "pah-pah-khuán". Ū-ê iōng tsù-im hû-hō, ū-ê iōng Ji̍t-bûn ê Kha-na ( Hàn-jī: 仮名, pau-kuah ひらがな kah カタカナ ), koh ū-ê iōng Gān-bûn (Hàn-jī:諺文) hû-hō... Ah siāng-kài tsē--ê sī sú-iōng Lô-má-jī. Tsóng--sī, bo̍k-tsiân lóng iáu-buē thóng-it. Tsuē-tsuē tsióng phing-im tang-tiong, siāng-kài sînn-kiânn, sú-iōng jîn-kháu siāng-kài tsē--ê, tsú-iàu sī Lô-má-jī ê Pe̍h-uē-jī ( Kàu-huē Lô-má-jī ), TLPA kah Tong-iōng Phìng-im. Tsit sann tsióng phing-im, tī Tâi-uân, lâng kóng sann tuā phài-hē. Kàu tann uî-tsí, sann tuā phài-hē tang-tiong kan-na Pe̍h-uē-jī ū teh tsò bûn-jī sú-iōng.

Sann tuā phài-hē ê pí-kàu[]

 • Pe̍h-uē-jī: tshiánn tsham-khó Pe̍h-uē-jī tsit-phinn bûn-tsiunn.
 • TLPA (tsuân-tshing "Tâi-gú Im-phiau Hong-àn", tha̍k-tsuè Thoo-lú-pà )

It kiú kiú it nî peh-gue̍h tsa̍p-tshit hō, ha̍k-tsiá Âng Uî-jîn, Tiunn Jū-hông, Táng Tiong-su sann lâng tshuā-thâu sîng-li̍p Tâi-uân Gú-bûn Ha̍k-huē. Bô luā kú liáu-āu, Tâi-uân Gú-bûn Ha̍k-huē tī Pe̍h-uē-jī im-phiau hē-thóng ê ki-tshóo siōng tsè-tīng tshut tsi̍t-thò Sin--ê "Tâi-gí Im-phiau" ( phing-im hû-hō ), hō-miâ "Tâi-gú Im-phiau Hong-àn" ( Taiwan Language Phonetic Alphabet, kán-tshing TLPA ).

Beh tsè-tīng TLPA ê guân-in sī: " (1) Tâi-gí im-phiau ū tsin tsuē thó, tsóo-gāi Tâi-uân gí-giân ê ha̍k-si̍p kah huat-tián; (2) Pe̍h-uē-jī bô uân-tsuân sik-ha̍p tiān-náu " ( 台語符號ê競爭─以TLPA kah白話字做例. Îunn Ún-giân ).

TLPA hām Pe̍h-uē-jī (POJ) siōng tsú-iàu ê tsha-pia̍t sī:

TLPA hām POJ tsú-iàu ê tsha-pia̍t
Hong-àn TLPA POJ sueh-bîng
tsú-im c, ts ch, chh tshoo-kî TLPA sī ts, tsh
bó-im ue, ua oe, oa
bó-im oo
bó-im ing eng
phīnn-huà-im nn
tiāu-hû a1,a2,a3,a4,a5,a7,a8 a,á,à,a,â,ā,a̍ iōng "-a " tsuè pí-lūn

TLPA kong-pòo liáu-āu, tī Tâi-uân Bân-lâm-gí-kài ín-khì tsin tuā ê hong-pho, tsō-tsiânn TLPA ê tsi-tsî-tsiá hām POJ tsi-tsî-tsiá nn̄g-phài tsi-kan tn̂g-kî lâi leh tuì-khòng.

 • Thong-iōng Phìng-im

Hok-kiàn ê Bân-lâm-gú phing-im hong-àn[]

 • Hok-kiàn Bân-lâm, uân-á sī siāng tsá sînn-kiânn Pe̍h-uē-jī ê sóo-tsāi tsi-it, tsit hong-bīn ê sìn-sit, tshiánn tsham-khuànn Bân-lâm-gí Pe̍h-uē-jī ê li̍k-sú. Kàu kah hiān-tsú-sî uî tsí, tī Bân-lâm bîn-kan ê káu-tn̂g, uân-á iáu-koh ū lâng teh sú-iōng Pe̍h-uē-jī (Khóo Tiông-an, Ē-mn̂g Tāi-ha̍k), put-jî-kò lâng-sòo í-king bô tsuē ah.
 • Phóo-Bân-sik: Ē-mn̂g Tāi-ha̍k Tiong-kok Gú-giân-bûn-ha̍k Gián-kìu-sóo Hàn-gú-hong-giân Sik tī it kiú pat jī nî pian-siá tsi̍t-pún miâ hōo-tsuè "Phóo-thong-uē Bân-lâm Hong-giân Sû-tián" ê tù-tsiok ( tsu-pian-jîn: N̂g Tián-sîng, Tsiu Tiông-tsi̍p ). Tsit-pún sû-tián sóo tshái-iōng ê lô-má phing-im hong-àn ( kán-tshing Phóo-Bân-sik ), lōo-bé it-ti̍t hōo Tiong-kok Tāi-lio̍k ê tsit-pōo-hūn ha̍k-tsiá the̍h-lâi sú-iōng.
 • Put-jî-kò, Tī Tiong-kok Tāi-lio̍k, tuì Bân-lâm-gí lâi kóng, siāng-kài tsē lâng sú-iōng ê im-phiau, sī Kok-tsè Im-piau.

Pe̍h-uē-jī ê im-phiau hē-thóng[]

Pe̍h-uē-jī ê im-phiau hē-thóng tshiánn tsham-khuànn Ē-mn̂g-uē gú-im hē-thóng tsit-phinn.

Bân-lâm-gú bûn-jī-huà kán-kài[]

Tsá-kî ê Bân-lâm-gú bûn-ha̍k[]

Tiong-kok kóo-tāi Hàn-gú bûn-ha̍k, thàu-té sī Khóng-tsú-jī (Huâ-gú: 文言文) ê bûn-hiàn tsiàm tsua̍t-tuì ê iânn-bīn, iah nā sio̍k-î pe̍h-uē-bûn ê Tn̂g-lâng-jī, to̍h tsiânn hán-tit the̍h lâi tsuè bûn-ha̍k tshòng-tsok. It-ti̍t kàu kah Bîng, Tshing ê sî-tāi, tsiah khah tsia̍p ū leh khuànn tio̍h thong-sio̍k ê kháu-gú siáu-suat, pí-lūn Tiong-kok ê kóo-tián sù tāi bîng-tsok to̍h-sī tsit-ê sî-kî ê tsok-phín. Tī tsit-tsióng khuân-kíng kah puē-kíng tsi-hā, siōng tsá ê Bân-lâm-gú bûn-ha̍k tsok-phín "Lē-kiànn-kì" (荔鏡記) tshut-pán, pīng-tshiánn tī Tsuân-tsiu kah Tiô-tsiu tsit-tah tsiânn-tsuè kài sî-kiânn ê hì-bûn. Put-jî-kò si̍t-tsāi kóng, Lē-kiànn-kì iáu-koh m̄-sī tsin-tsin-tsiànn-tsiànn ê Bân-lâm-gú bûn.

Siōng-kài ē-tàng tāi-piáu tsá-kî Bân-lâm-gú bûn-jī--ê, sī kì-tsài Tsuân-tsiu lâm-kuán gē-su̍t (pau-kuah lâm-kuán-ga̍k hām lâm-kuán-hì ) ê ga̍k-phóo kah lōo-bué kì-tsài kua-á-hì hì-bûn ê kua-á-tsheh.

Jī-tsa̍p sè-kì tíng-puànn-tuānn ê Bân-lâm-gú-bûn ūn-tōng[]

Se-guân jī-tsa̍p sè-kì ê tsá-kî kah tiong-kî, Tâi-uân khì hōo Ji̍t-pún si̍t-bîn thóng-tī. Hit-tong-sî, tsi̍t-kuá-á Tâi-uân tsāi-tuē ê bûn-ha̍k jîn-sū, huat-kak tio̍h pún-thóo gú-giân ê tiōng-iàu, in hoo-iok Tâi-uân tsāi-tuē-lâng to̍h-ài iōng "siōng-kài tshin-tshiat ê Tâi-uân-uē lâi tshóng-tsok Tâi-uân ê bûn-ha̍k". Put-jî-kò in-uī Ji̍t-pún si̍t-bîn tsìng-hú uī-tio̍h thui-hîng hông-bîn-huà ūn-tōng, suah tsuân-bīn kìm-tsí tī Tâi-uân sú-iōng Hàn-bûn, tì-sú tú leh puh-ínn ê hiong-thóo bó-gú bûn-ha̍k ūn-tōng suah tsuânn tshàu-ta oo-áu khì. Tsit-ê sî-kî, thui-sak hiong-thóo bó-gú bûn-ha̍k ūn-tōng ê tāi-piáu jîn-bu̍t, tsú-iàu pau-kuah: Liân Un-khing (連溫卿), Liân Ngá-tông (連雅堂), N̂g Si̍k-hui (黄石輝), Keh Tshiu-sing (郭秋生).

It kiú tshit khòng nî-tāi ê Bân-lâm-gú-bûn ūn-tōng[]

Kok-bîn-tóng tsìng-hú suan-pòo kái-giâm liáu-āu, Tâi-uân ê Bân-lâm-gú-bûn tshòng-tsok tsuânn hiông-hiông sî-kiânn--khí-lâi, tsiânn-tsuē tsok-ka kah ha̍k-tsiá mā lóng ka-ji̍p "Bân-lâm-gú-bûn tshòng-tsok" tsit-ki tuī-ngóo. Íu-kuan tsu-liāu ê kì-tsài hián-sī, tsit-tīn lâng tang-tiong khah tsú-iàu--ê sī: Lîm-kím-hiân (林錦賢), Lîm Tsong-guân (林宗源), N̂g Kìng-liân (黄勁連), Lîm Iong-bín (林央敏), Âng Uî-jîn (洪惟仁), Tēnn Liông-uí (鄭良), Tân Bîng-jîn (陳明仁), Tōo-Phuann Hong-keh, (杜潘芳格), Ngôo Sìu-lē (吳秀麗), Lí Khîn-huānn (李勤岸), tíng-tíng.

Bân-lâm-gú-bûn ê su-siá hē-thóng[]

Bân-lâm-gú sī Hàn-tso̍k gí-giân ê tsi̍t-tsió̍ng, i ê su-siá hē-thóng hām Hiān-tāi Hàn-gú Pe̍h-uē-bûn (iā-to̍h-sī Huâ-gí su-bīn-gú) uân-tsuân bô sio-siâng. Bân-lâm-gú ê su-siá hē-thóng siá--ê sī Bân-lâm-gú pe̍h-uē-bûn, mā-to̍h-sī "kháu-gú". Bân-lâm-gú pe̍h-uē-bûn ū-tang-sî-á kán-tshing hōo-tsuè "Bân-lâm-gú-bûn", Tâi-uân khah tsia̍p kóng tsuè "Tâi-gí-bûn".

Siá Bân-lâm-gú-bûn, tshái-iōng tó-tsi̍t-tsióng bûn-jī leh? si̍t-tsāi kóng, tsit-ê būn-tuê tī bú-gú-kài kàu tann pīng bô kiōng-sik, jî-tshiánn tsit hong-bīn ê khang-khè tsú-iàu mā kan-na sī Tâi-uân-lâng teh tsuè. Tī Tâi-uân, Bân-lâm-gú ê su-siá, tsú-iàu ū:

 • Tsuân-pōo iōng Hàn-jī, kán-tshing "tsuân-Hán".
 • Tsuân-pōo iōng Lô-má-jī, kán-tshing "tsuân-Lô".
 • Hán-jī kah Lô-mā-jī tâng-tsê iōng, thàu-lām tsuè-tsi̍t-ē. Kūn-kù kok lâng siá-jī ê hong-keh kah si̍p-kuàn bô kāng-khuán, ē-sái pun-tsò "phian-Hàn" kah "phian-Lô".
 • Kî-thann ê hong-sik, pí-lūn: Tsú-im sik, kha-na sik, Gān-bûn sik...tíng-íng.

Tsóng--sī, hiān-tsú-sî, Tâi-uân Bân-lâm-gú ê su-siá uân-á iáu-bē ta̍t-sîng thóng-it ê ì-kiàn, phài-hē tsiânn tsuē, khó-pí tsi̍t-īunn bí tshī phah-īunn lâng, hōo lâng khuànn kah bū-sahnn-sahnn koh hue-kô-kô. Put-jî-kò, tsîng it kiú kiú khòng nî-lâi í-lâi, tsú-tiunn kiânn tsuân-Lô lōo-suànn ê siann-sueh kài tuā, tang-tiong siāng hiánn-ba̍k--ê sī POJ-bûn. Tsi-tshî-tsiá kái-sueh kóng tsuân-Lô khí-bé ū ē-kha ê iu-tiám, he sī Hán-jī a̍h-sī kî-thann hîng-sik ê bûn-jī hû-hō bô huat-tōo thang pí-phīng--ê:

 1. siāng hong-piān kah pa̍t-tsióng kāng-khuán sú-iōng Lô-má-jī ê gú-bûn tsìn-hîng koo-thong;
 2. Lô-má-jī sī piáu-im bûn-jī, ē-tàng tsún-khak lâi phiau-sī kah kì-lio̍h gú-im.
 3. Thiann-í-kóng Lô-má-jī koh ū tiān-niáu tshù-lí tsit hong-bīn ê iu-sè? Put-jî-kò hiān-tsú-sî tuì Bân-lâm-gú Lô-má-jī lâi kóng, tsit-khuán ê "iu-sè" put-tsūn-tsāi, in-ui Bân-lâm-gú Lô-má-jī tī tsit hong-bīn tú-tsiah leh khí-pōo niâ, iáu-koh m̄-sī tsin sîng-si̍k, iu-guân ū buē-tsió khiàm-tiám tī--leh.
 4. mā ū buē-tsió lâng jīn-uî sú-iōng tsuân-Lô ē-tàng thiat-tué thuat-lī Hàn-jī ê sok-pa̍k. Tsi-tshî thuat-Hàn--ê, koh ū 2-tsióng bô kâng kuan-tiám ê lâng, 1-tsióng jīn-uî beh thuat-Hàn sī in-uī Hàn-jī bô-kàu iōng, hāu-ik kē, tsiânn lióng-kong; kok līng-1-tsióng tsú-tiunn tsí-ū thuat-Hàn tsiah ē-tàng hōo Tâi-uân tī bûn-huà siōng uân-tsuân lâi kah Tiong-kok tshé hōo-i lī-lī-lī.

Bo̍k-tsiân, Tâi-uân Bân-lâm-gú-bûn ê su-siá, khah sîng-kong--ê, pau-kuah: (1) tsit-kuà-á tshái-iōng "Tsuân-Lô" a̍h-sī "Hàn-Lô" ê khan-bu̍t. Pí-lūn kóng "Tâi-bûn Thong-sìn", Tâi-bûn Bóng-pò...tíng-tíng. (2) Bāng-tsām, tshan-tshīunn uân-tsuân tshái-iōng POJ ê Bân-lâm-gí wikipedia kah i ê tsí-bē sū-kang tíng-tíng.

Bân-lâm-gú ū tsuē-tsuē ê miâ[]

Kóng--khí-lâi sī kāng tsi̍t-tsióng gú-giân, put-jî-kò tī bô-kâng ê hiunn-lí, huān-sè to̍h ū bô-kâng ê miâ-tshing. Hiān-tsú-sî, tī Hok-kiàn, lâng thàu-té kā kiò-tsuè "Bân-lâm-gú" (Bân-lâm-uē), ū-tang-sî-á ka-kī lâng tuì ka-kī lâng mā kóng "lán-lâng-uē". Tī Tang-lâm-a, thàu-té kā kiò-tsuè Hok-kiàn-uē, m̄-koh tiàm Hui-lu̍t-pin mā tshîng-tsāi ū leh kóng "lán-tshù-uē". Tâi-uân ê kóng-huat siōng-kài tsuē, ū "Tâi-gí", "Hō-ló-uē", "Bân-lâm-gí"...tsuē-tsuē tsióng, tong-jiân, kāng-khuán mā-sī ū lâng kóng "lán-tshù-uē".

Tâi-uân, ū tsē-tsē lâng bô sîng-jīn "Tâi-gí" to̍h-sī "Bân-lâm-gí", in jīn-uî Hiān-tsú-sî ê "Tâi-gí" hām Hok-kiàn Bân-lâm-gí sī nn̄g-tsióng bô siô-siâng ê gí-giân. Tsú-tiunn tsit-hāng kuan-tiám ê lí-îu sī:

 1. Tâi-gí í-king lām-tsham tio̍h tsiânn tsuē guā-lâi gí-giân, ti̍k-pia̍t sī Ji̍t-pún-uē ê gí-sû.
 2. Hok-kiàn-uē kuè Tâi-uân sann-sì-pah tang--a, Tâi-uân-uē ti̍t-thàu leh piàn-huà, piàn kah tshām Hok-kiàn bô siô-siâng.
 3. Buē-tsió tsú-tiunn Tâi-uân to̍k-li̍p kiàn-kok ê lâng àn tsìng-tī ê kak-tōo leh khó-lū, in kiông-tiāu Tâi-uân huân Tâi-uân, Tiong-kok huân Tiong-kok; hî huân hî, hê huân hê, ài pun tshing-tshó.

Goā-pōo liân-kiat[]


Advertisement