台語百科 Wiki
Advertisement

Ang-á-uē, mā ū hō-tsò bàng-gah, sī tsi̍t khuán bí-su̍t tshòng-tsok ê hîng-thài. Ang-á-uē ē-sái sī koo-tsi̍t-tiunn a̍h-sī liân-suà tsin tsē tiunn àn-tsiàu it-tīng ê sūn-sī tàu tsò tsi̍t ê hē-lia̍t. Uē ê bīn-tíng tsia̍p-tsia̍p ū bûn-jī. Ang-á-uē ū nn̄g tsióng phóo-phiàn ê khuán-sik: ki̍k-ke kuí-nā-tiunn--ê (it-puann khan tī pò-tsuá, tsa̍p-tsì) kah khan khah tn̂g ê ang-á-tsheh.

Ang-á-tōng-uē sī 1 tsióng tōng-uē, iōng tiān-sī, tiān-iánn, tiān-náu îng-bōo tsò muî-thé ê hîng-sik, ti̍k-pia̍t tsí Ji̍t-pún anime (ū-sî mā hō-tsò bàng-gah).

Tīng-gī[]

Bàng-gah beh án-tsuánn siông-sè lâi tīng-gī, ū bô kāng-khuán ê khuànn-huat. Ū-ê ha̍k-tsiá kian-tshî kóng, ang-á-uē ê tīng-gī tiānn-tio̍h khó-lū i sī ìn-suat-phín, a̍h-sī kiông-tiāu iánn-siòng kah bûn-jī ê i-lāi-sìng. Mā ū kiông-tiāu tôo kah tôo tsi-kan ê liân-kuàn-sìng. Tsit ê tīng-gī pâi-tû kan-na tsi̍t-bōo ê ang-á-tôo, khó-pí kóng Hî-hu ê tsìng-tī bàng-gah.

Muî-kài[]

Bí-kok, ìn-suat tshut-pán ê ang-á khah tsē iōng pit kah ba̍k-tsuí uē--ê. Tsóng--sī, mā ū lâng iōng gân-liāu, la̍h-pit, a̍h-sī iân-pit; ná lâi ná tsē lâng iōng tiān-náu kè-sǹg-ki ê kang-khū uē. Fumetti sī tsiōng hip ê siòng phuè "kóng-uē ê ke-kui-á" (speets balloon) ê ang-á-uē.

Tê-tsâi ê hun-luī[]

 • Tsìng-tī ang-á-uē (tsi̍t khuán phîng-lūn bàng-gah)
 • Kho-huàn ang-á-uē
  • Tshiau-lâng ang-á-tsheh (Ing-gí: superhero comic books)
 • Kàu-io̍k ang-á-uē
 • Sik-tsîng ang-á-uē

Piáu-hiān ê hîng-sik[]

 • Ang-á-siáu-suat (Ing-gí: graphical novel)
 • Sì-keh ang-á-uē

Tē-hng ê ang-á-uē[]

 • Bí-kok bàng-gah
 • Ji̍t-pún bàng-gah
 • Tâi-uân bàng-gah


 • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Kán-tan Ing-gí Uî-ki-pah-kho(Wikipedia) ê: "Ang-á-oē" kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú
Advertisement