台語百科 Wiki
Advertisement

中華人民共和國香港特別行政區(Tiong-huâ Jîn-bîn Kiong-hô-kok Hiong-káng Ti̍k-pia̍t Hīng-tsìng-khu),簡稱香港(Hiong-káng),伊的地理位置是佇中國珠江出海口參南中國海交接的所在, 是由香港島九龍半島新界佮附近200外个小島嶼組成,香港倚北爿是廣東省深圳市,倚南爿是珠海市

Tiong-huâ Jîn-bîn Kiong-hô-kok Hiong-káng Ti̍k-pia̍t Hîng-tsìng-khu, kan-tshing Hiong-kang. I ê tē-lí uī-tì sī tī Tiong-kok Tsu-kang tshut-hái-kháu tsham Lâm Tiong-kok-hái kau-tsiap ê sóo-tsāi, sī îu Hiong-káng-tó, Kíu-liông puàn-tó, Sin-kài kah hū-kīn 200-guā-ê sió tó-sū tsoo-sîng. Hiang-káng uá pak-pîng sī Kńg-tang-síng ê Tshim-tsùn-tshī, uá lâm-pîng sī Tsu-hái-tshī.

歷史[]

新石器時期就有人佇遮徛起,唐朝的時香港屬於惠州管轄。

Li̍k-sú

Sin-tsio̍h-khì sî-kî to̍h ū lâng tī tsia khiā-khí. Tông-tiāu ê sî, Hiong-káng sio̍k-î Huī-tsiu kuán-ha̍t.

1841年清朝第一次鴉片戰爭的時,予英國拍敗,了後雙方簽訂南京條約,將香港島割予英國,後來清朝閣再一擺拍輸英法聯軍,被逼簽訂北京條約,將九龍島一部份土地閣再割予英國,彼當時的清朝政府已經強欲無元氣,到甲19世紀後期,英國閣再phêng其他的理由向清朝政府租用現在的新九龍佮新界以及附近200外个島嶼。

1841 nî, Tshing-tiâuTē-it tshù a-phiàn tsiàn-tsing ê sî, hōo Ing-kok phah-pāi, liáu-āu siang-hong tshiam-tìng Lâm-kiann tiâu-iok, tsiong Hiong-káng-tó kuah hōo Ing-kok. Āu--lâi, Tshing-tiau koh-tsài 1-pái phah-su Ing-Huat liân-kun, pī-pik tshiam-tìng Pak-kiann tiâu-iok, tsiong Kíu-liong-tó 1-pōo-hūn thóo-tē koh-tsài kuà hōo Ing-kok. Hit-tong-sî ê tshing-tiâu tsìng-hù í-king kiông-beh bô guân-khì, kàu-kah 19 sè-kí āu-kî, Ing-kok koh-tsài phîng kî-thann ê lí-îu hiòng Tshing-tiâu tsìng-hú tsoo-iōng hiān-tsai ê Sin Kíu-liông kah Sin-kài í-ki̍p hū-kūn 200-guā-ê tó-sū.

中華民國建國後,政府原仔想欲來取消遐的不平等條約,無奈國力不足,閣因為頻繁的內戰逼使國民政府無閒工考慮這層代誌,彼當時袂少香港人原仔出錢閣出力援助國民政府。

Tiong-huâ bîn-kok kiàn-kok āu, tsìng-hú uân-á sīunn-beh lâi tshú-siau hia-ê put-pîng-tíng tiâu-iok, bû-nāi kok-li̍k put-tsiok, koh in-uī pîn-huân ê lāi-tsiàn pik-sú Kok-bîn tsìng-hú bô îng-kang khó-lū tsit-tsân tāi-tsì. Hit-tong-sî, buē-tsió Hiong-káng-lâng uân-á tshut-tsinn koh tshut-la̍t, uān-tsōo Kok-bîn tsìng-hú.

抗戰爆發了後,真濟香港人直透捐錢予中國,引起日本方面真大的不滿,不時向英國領事館咧抗議,到甲抗戰中期, 新界地區的民眾更加是支持八路軍,(人因)踮香港成立武裝隊,直接對抗日本的武裝勢力,這以後,英國正式宣布向日本宣戰,閣無偌久日本占領香港,中間加拿大印度的雇傭兵捌幾仔擺參日本發生激烈的銃戰,1941年的聖誕節(耶誕節),當時的港督宣布向日本投降,此去香港遭受日本攏總三年八月日的殖民統治。

Khòng-tsiàn po̍k-huat liáu-āu, tsin-tsuē Hiang-káng-lâng ti̍t-thàu kuan-tsînn hōo Tiong-kok, ín-khí Ji̍t-pún hong-bīn tsin-tuā ê put-buán, put-sî hiòng Ing-kok líng-sū-kuán teh khòng-gī. Kàu-kah khòng-tsiàn tiong-kî, Sin-kài tē-khu ê bîn-tsiòng kīng-ka sī tsi-tshî Pat-lōo-kun, in tiàm Hiong-káng sîng-li̍p bú-tsong-tuī, ti̍t-tsiap tuì-khòng Ji̍t-pún ê bú-tsong sè-li̍k. Tse í-āu, Ing-kok tsìng-sik suan-pòo hiòng Ji̍t-pún suan-tsiàn, koh bô-luā-kú, Ji̍t-pún tsiàm-niá Hiong-káng, tiong-kan Ka-ná-tāi kah Ìn-tōo ê kòo-iong-ping bat kuí-ā-pái tsham Ji̍t-kun huat-sing kik-lia̍t ê tshìng-tsiàn. 1941 nî ê Sing-tàn-tseh (Ia-tàn-tsueh), tng-sî ê Káng-tok suan-pòo hiòng Ji̍t-pún tâu-hâng, tshú-khì Hiong-káng tso-sīu Ji̍t-pún lóng-tsóng 3-nî 08 gue̍h-ji̍t ê si̍t-bîn thóng-tī.

抗戰勝利了後,雖然國民政府曾經佇聯合國大會頂要求欲收回香港,不而過卻是因為國共內戰的影響,煞無法度向英國政府討回公道,1949年,中共建立新中國,中英雙方就香港問題達成協議 : 方繼續行使主權,方毋干涉;英國著愛承認新中國,1950年,英國表示承認共產中國,後來朝鮮戰爭暴發,中國和西方國家變面,進出口遭受封鎖,香港chôaⁿ成做中國物資中轉,匯集資金佮收集信息的窗仔口。

Khòng-tsiàn sìng-lī liáu-āu, sui-jiân Kok-bîn tsìng-hú tsîng-king tī Liân-ha̍p-kok tāi-huē tíng iau-kîu beh siu-hue Hiong-káng, put-jī-kò, khiok-sī in-uī Kok-Kiōng lāi-tsiàn ê íng-hiáng, suah bô-huat-tōo hiòng Ing-kok tsìng-hú thó-huê kong-tō. 1949 nî, Tiong-kiōng kiàn-li̍p sin Tiong-kok, Tiong-Ing siang-hong tsiu Hiong-káng būn-tê ta̍t-sîng hia̍p-gī : Ing-hong kè-sio̍k hîng-sú tsú-kuân, Tiong-hong m̄ kan-sia̍p; Ing-kok to̍h-ài sîng-jīn sin Tiong-kok. 1950 nî,Ing-kok piáu-sī sîng-jīn kiōng-sán Tiong-kok. Āu--lâi Tiâu-sián tsiàn-tsing pok-huat, Tiong-kok hām se-hong kok-ka pìnn-bīn, tsìn-tshut-kháu tso-sīu hong-soh, Hiang-káng tsuânn tsiânn-tsò Tiong-kok bu̍t-tsu tiong-tsuán, huē-tsi̍p tsu-kim kah siu-tsi̍p sìn-sit ê thang-á-kháu.

1950年代發生過右派工會暴亂,此去國民政府的情報人員被禁止出入香港。

1950 nî-tāi huat-sing kuè īu-phài kang-huē po̍k-luān, tshú-khì Kok-bîn tsìng-hú ê tsîng-pò jîn-uân pī kìm-tsí tshut-ji̍p Hiong-káng.

1970年代的初期,因為新界土地契約問題關係港英政府佇香港的前途,英國政府捌幾仔擺向中國提出延長新界的租約,攏受著拒絕,1970年代尾,香港回歸已經成做-二國正式的議題,此去二國為著這个問題相爭欲 20年。

1970 nî-tāi ê tshoo-kî, in-uī Sin-kài thóo-tē khè-iok būn-tê kuan-hē Kang-Ing tsìng-hú tī Hiang-káng e tsiân-tôo, Ing-kok tsìng-hú bat kuí-ā-pái hiòng Tiong-kok thê-tshut iân-tn̂g Sin-kài ê tsoo-iok, lóng sīu-tio̍h kù-tsua̍t. 1970 nî-tāi bué, Hiang-káng huê-kui í-king tsiânn-tsò Tiong-Ing 2-kok tsìng-sik ê gī-tuê, tshú-khì, 2-kok uī-tio̍h tsit-ê būn-tuê sio-tsenn beh 20 nî.

1980年代初期,英國捌提出將香港的主權治權拆分開,主權屬中國、治權猶原予英國,彼時袂少香港傳統上流社會政治界佮生理界的精英原仔表示支持英國政府的提議,一寡仔較有名聲的香港人捌去北京鄧小平建議,確是攏總遭受鄧小平堅決反對,中國的態度是必須堅決收回香港,香港人會當享受港人治港,高度自治的權力,遮嘛成做中英談判唯一的框架。

1980 nî-tāi tshoo-kî, Ing-kok bat thê-tshut tsiong Hiong-káng ê tsú-kuân kah tī-kuân thiah hun-khui, tsú-kuân sio̍k Tiong-kok, tī-kuân iu-guân hōo Ing-kok. Hit-sî, buē-tsió Hiong-káng thuân-thóng siōng-lîu siā-huē tsìng-tī-kài kah sing-lí-kài ê tsing-ing uân-á piáu-sī tsi-tshî Ing-kok tsìng-hú ê thê-gī. 1-kuá-á khah ū miâ-siann ê Hiong-káng-lâng bat khì Pak-kiann hiòng Tīng Siáu-pîng kiàn-gī, khiok-sī lóng-tsóng tso-sīu Tīng Siáu-pîng kian-kuat huán-tuì. Tiong-kok ê thài-tōo sī pit-su kian-kuat siu-huē Hiong-káng, Hiang-káng-lâng ē-tàng hiáng-sīu Kang-jîn tī Káng, ko-tōo tsū-tī ê kuân-li̍k, tse mā tsiânn-tsò Tiong-Ing tâm-puànn uî-it ê khing-kè.

1984年12 月19號,中英雙方簽定中英聯合聲明,根據這份聲明,英國必須佇1997年7月1號,共香港的主權移交予中國,香港將會成做中國的一个特別行政區,協議承諾講,中國政府的按照鄧小平的一國兩制政策,確保中國的社會主義制度袂踮香港實行,確保香港除了外交國防以外,佇其他各方面享受高度自治,一直到甲50年後的2047年攏袂當改變。

1984 nî 12 ge̍h 19 hō, Tiong-Ing siang-hong tshiam-tìng Tiong-Ing Liân-ha̍p Sing-bîng. Kin-kù tsit-hun sing-bîng, Ing-kok pit-su tī 1997 nî 7 ge̍h 1 hō, kā Hiang-káng ê tsú-kuân i-kau hōo Tiong-kok, Hiang-kang tsiong-ē tsiânn-tsuè Tiong-kok ê tsi̍t-ê ti̍k-pia̍t hîng-tsìng-khu. Hia̍p-gī sîng-lo̍k kóng, Tiong-kok tsìng-hú ē àn-tsiàu Tīng Siáu-pîng ê it-kok lióng-tsè tsìng-tshik, khak-pó Tiong-kok ê siā-huē-tsú-gī tsè-tōo buē tiàm Hiong-káng si̍t-hîng, khak-pó Hiong-káng tú-liáu guā-kau kah kok-hông í-guā, tī kî-thann kok hong-bīn hiáng-sīu ko-tōo tsū-tī, it-ti̍t kàu-kah 50-nî āu ê 2047 nî lóng bē-tàng kái-piàn.

從1984年到1997年之間,香港成做全亞洲上蓋好額的城市之一,香港的人均國民生產總值排佇全球10名之內,雖然財源廣進,毋過猶原袂當掩崁香港人對未來政權的憂慮,1989年中國發生六四天安門事件了後,香港人出現空前的信心危機,相連紲五年出現移民的高潮,一直到甲回歸前1-2冬,因為西方國家的經濟,特別是加拿大澳洲出現經濟衰退,香港的移民現象才逐步穩定落來。

Tsîng 1984 nî kàu 1997 nî tsi-kan, Hiang-káng tsiânn-tsuè tsuân A-tsiu siāng-kài hó-gia̍h ê siânn-tshī tsi-it, Hiang-káng ê jîn-kun kok-bîn sing-sán tsóng-ti̍t pâi tī tsuân-kîu 10-miâ tsi-lāi. Sui-jiân tsâi-guân kóng-tsìn, m̄-koh iu-guân buē-tàng am-khàm Hiang-káng-lâng tuì bī-lâi tsìng-kuân ê iu-lū. 1989 nî, Tiong-kok huat-sing Lio̍k-sù thian-an-bûn sū-kiānn liáu-āu, Hiong-káng-lâng tshut-hiān khong-tsiân ê sìn-sim guî-ki, sio-liân-suà 5-nî tshut-hiān î-bîn ê ko-tiâu. It-ti̍t kàu-kah huê-kui tsîng 1-2-tang, in-uī se-hong kok-ka ê king-tsè, ti̍k-pia̍t sī Ka-ná-tāi kah Ò-tsiu tshut-hiān king-tsè sue-thé, Hiang-káng ê î-bîn hiān-siōng tsiah tio̍k-pōo ún-tīng--lo̍h-lâi.

過渡時期到甲1997年6月30號收煞,香港正式結束英國殖民統治,無疑悟3月日後,香港的貨幣受著外來衝擊,地產產值大幅度下跋,因為生產線外移,香港扮演中國轉口貿易的優勢降低,失業、通貨收縮的問題攏齊來,地區政府相連紲發生政策失誤,媒體對政府嘈嘈唸,社會各界嘛真不滿。

Kuè-tōo sî-kî kàu-kah 1997 6 gue̍h 30 hō siu-suah, Hiong-káng tsìng-sik kiat-sok Ing-kok si̍t-bîn thóng-tī. Bô-gî-gōo 3 gue̍h-ji̍t āu, Hiang-káng ê hē-pē sīu-tio̍h guā-lâi tshiong-kik, tē-sán sán-ti̍t tuā-hok-tōo hā-pua̍h, in-uī sing-sán-suànn guā-î, Hiang-káng phuānn-ián Tiong-kok tsuán-kháu bōo-i̍k ê iu-sè kàng-kē, sit-gia̍p, thong-huē siu-siok ê būn-tuê lóng-tsiau lâi. Ti̍k-khu tsìng-hú sio-liân-suà huat-sing tsìng-tshik sit-gōo, muî-thé tuì tsìng-hú tshāu-tshāu-liām, siā-huē kok-kài mā tsin put-buán.

地理[]

香港總土地面積1,092平方公里,其中75%的土地屬郊野地帶,香港屬亞熱帶氣候 ,寒天是寒閣濕,熱天熱閣厚雨,秋季有淡薄仔齷齪熱,三不五時會起風颱 ,總是,四季日頭光充足。

Tē-lí

Hiang-káng tsóng thóo-tē bīn-tsik 1092 k㎡, kî-tiong 75% ê thóo-tē sio̍k kau-iá tē-tāi. Hiang-káng sio̍k A-jia̍t-tāi khì-hāu, kuânn-thinn sī kuânn koh sip, jua̍h-thinn jua̍h koh kāu-hōo, tshiu-kuì ū tām-po̍h-á ak-tsak-jua̍h, sam-put-gôo-sî ē khí-hong-thai. Tsóng--si, sè-kuì ji̍t-thâu-kng tshiong-tsiok.

政治[]

香港特別行政區由香港行政長官(當地講"特首")作為政府領導,特首由選舉委員會表決產生,第一屆委員的成員由中國政府指派,此去攏愛由功能組別選民選出來,行政長官任期5年,上濟會當競選連任一擺。

Tsìng-tī

Hiong-káng Ti̍k-pia̍t Hîng-tsìng-khu îu Hiong-káng hîng-tsìng tíunn-kuann (tong-tē kóng "tik-síu") tsoh-uî tsìng-hú líng-tō. Ti̍k-síu îu Suán-kú Uí-uân-huē piáu-kuat sán-sing. Tē-it kài uí-uân ê sîng-uân îu Tiong-kok tsìng-hú tsí-phái, tshú-khì lóng ài îu Kong-lîng Tsóo-pia̍t suán-bîn suán--tshut-lâi. Hîng-tsìng tíunn-kuann jīm-kî 5-nî, siōng-tsē ē-tàng kìng-suán liân-jīm 1-pái.

第一任特首是董建華 ,佇1997年7月1日正式就任,2002年2月,董建華順利通過連任競選,任期按2002年7月開始到甲2007年6月結束。

Tē-it-jīm ti̍k-síu sī Tàng Kiàn-huâ, tī 1997 nî 7 gue̍h 1 ji̍t tsìng-sik tsīunn-jīm. 2002 nî 2 gue̍h, Tàng Kiàn-huâ sūn-lī thong-kuè liân-jīm kìng-suán, jīm-kî àn 2002 nî 7 gue̍h khai-sí kàu-kah 2007 nî 6 gue̍h kiat-sok.

香港立法會選舉佇1998年5月和2000年9月舉行過2屆,按照香港特別行政區基本法規定,第一屆立法會設60席,其中24席直接由地區選舉產生,30席做為功能組別席位,賰的6席由選舉委員會投票。

Hiang-káng Li̍p-huat-huē suán-kí tī 1998 nî 5 gueh hām 2000 nî 9 gue̍h kú-híng kuè 2-kài. Àn-tsiàu Hiong-káng Ti̍k-pia̍t Hîng-tsìng-khu Ki-pún-huat kui-tīng, tē-it-kài li̍p-huat-huē siat 60-si̍k, kî-tiong 24-si̍k ti̍t-tsiap iu tē-khu suán-kú sán-sing, 30-si̍k tsò-uî kong-lîng tsoo-pia̍t si̍k-uī, tshun--ê 6-si̍k îu Suán-kú Uí-uân-huē tâu-piò.

經濟[]

香港是一个高度依賴國際貿易的自由市場,因為欠缺自然資源,食品佮原料攏需要進口,事實上,進出口(包括轉口)攏超過國內生產總值 ,準講佇猶未回歸中國進前,香港的貿易佮投資攏佮中國大陸關係密切。

King-tsè

Hiang-káng sī 1-ê ko-tōo i-lāi kok-tsè bōo-i̍k ê tsū-îu tshī-tîunn, in-uī khiàm-khuat tsū-jiân tsu-guân, si̍t-phín kah guân-liāu lóng su-iàu tsìn-kháu. Sū-si̍t siōng, tsìn-tshut-kháu (pau-kuat tsuán-kháu ) lóng tshiau-kuè kok-lāi sing-sán tsóng-ti̍t, tsún-kóng tī iá-buē huê-kui Tiong-kok tsìn-tsîng, Hiang-káng ê bōo-i̍k kah tâu-tsu lóng kah Tiong-kok Tāi-lio̍k kuan-hē bi̍t-tshiat.

香港的人均生產總值會當參西歐四个主要的經濟體相比並,佇1989年到甲1997年期間,國內生產總值每年平均增幅達到5%,1998年亞洲金融風暴 曾經予香港遭受沉重的打擊,國內生產總值下降5%,現此時來講,全球經濟不景氣對香港出口ôan-á有真大的影響。

Hiang-káng ê jîn-kun sing-sán tsóng-ti̍t ē-tàng tsham Se-Au 4-ê tsú-iàu ê king-tsè-thé sio-pí-pīng. Tī 1989 nî kàu-kah 1997 nî kî-kan, kok-lāi sing-sán tsóng-ti̍t muí-nî pîng-kun tsing-hok ta̍t-kàu 5%. 1998 nî A-tsiu kim-iông hong-poh tsîng-king hōo Hiong-káng tso-sīu tîm-tāng ê tánn-kik, kok-lāi sing-sán tsóng-ti̍t hā-kàng 5%. Hiān-tsú-sî lâi kóng, tsuân-kîu king-tsè put-kíng-khì tuì Hiong-káng tshut-kháu uân-á ū tsin-tuā ê íng-hiáng.

人口資料[]

人口密度[]

香港是全世界人口密度上懸的所在之一,平均每一平方公里大約徛6,700人, 大多數的香港人蹛佇高級的樓仔厝內底,平均一戶由四个人組成的家庭徛厝面積只有400~800平方尺。

Jîn-kháu tsu-liāu

Jîn-kháu bi̍t-tōo

Hiong-káng sī tsuân sè-kài jîn-kháu bi̍t-tōo siāng-kuân ê sóo-tsāi tsi-it, pîng-kun mui-1-k㎡ tāi-iok khiā 6,700 lâng. Tuā-to-sòo ê Hiong-káng-lâng tuà-tī ko-kip ê lâu-á-tshù lāi-té, pîng-kun 1-hōo îu 4-ê lâng tsoo-sîng ê ka-tîng khiā-tshù bīn-tsik tsí-ū 400~800 pîng-hong-tshioh.

出生率佮人口老化[]

香港人口的出生率,佇全球225个國家佮地區當中排佇上煞尾,平均1000个人才生育7.23个紅嬰仔,[1]閣加上人的壽命有所增加,人口老化的程度愈來愈大,按照香港政府統計處佇2004年發表的香港人口推算2004~2033 ,估計到2033年全市超過65歲的人口將會達到27%,比2003年的11%,增長加真大,這攏嚴重影響著城市發展的規劃。

Tshut-sing lu̍t kah jîn-kháu lāu-huà

Hiong-káng jîn-kháu ê tshut-sing-lu̍t, tī tsuân-kîu 225-ê kok-ka kah tē-khu tang-tiong pai-tī siōng suah-bué, pîng-kin 1000-ê lâng tsiah sing-io̍k 7.23-ê âng-enn-á.[2]。Koh ka-siōng lâng ê sīu-miā íu-sóo tsing-ka, jîn-kháu lāu-huà ê thîng-tōo lú-lâi-lú tuā. Àn-tsiàu Hiang-káng Tsìng-hú Thóng-kè-tshù tī 2004 nî huat-piáu ê Hiong-káng jîn-kháu thui-sǹg 2004~2033, kóo-kè kàu 2033 nî, tsuân-tshī tshiau-kuè 65-huē ê jîn-kháu tsiong ē ta̍t-kàu 27%, pí 2003 nî ê 11%, tsing-tióng ke-tsin tuā. Tse lóng giâm-tiōng íng-hiáng tio̍h siânn-tshī huat-tián ê kui-uā.

語言[]

廣東話 (粵語廣州話白話)是香港大多數人使用的漢語方言,另外,少數社區佇內部通行福建上海話潮州話抑是客人話

Gí-giân

Kńg-tang-uē (Ua̍t-gí, Kńg-tsiu-uē,Pe̍h-uē) sī Hiong-káng tuā-to-sòo lâng sú-iōng ê Hàn-gí hong-giân, līng-guā, tsió-sòo siā-khu tī lāi-pōo thang-hîng Hokkien, Siōng-hái-uē, Tiô-tsiu-uē a̍h-sī Kheh-lâng-uē.

香港和中國的廣州地區並無完全仝款,香港人佇學校用廣東話教學,立法會使用廣東話發言佮辯論,不而過,有一个現象蓋奇怪,就是講,香港人咧寫作文的時陣ôan-á使用普通話的語法,香港照原使用繁體漢字。

Hiang-káng hām Tiong-kok ē Kńg-tsiu tē-khu pīng-bô uân-tsuân kāng-khuán, Hiang-káng-lâng tī ha̍k-hāu iōng Kńg-tang-uē kau-ha̍k, Li̍p-huat-huē sú-iōng Kńg-tang-uē huat-giân kah piān-lūn. Put-jī-kò, ū 1-ê hiān-siōng kài kî-kuài, to̍h-sī kóng, Hiong-káng-lâng teh siá tsok-bûn ê sî-tsūn uân-á sú-iōng Phóo-thong-uē ê gí-huat. Hiang-káng tsiáu-guân su-iōng huân-thé Hàn-jī.

香港另外一个官方語言是英語,英語佇香港蓋時行,佇咧全市114所英文學校當中,差不多攏是用英文教學(除了中國語文、歷史佮文學),一切重要的官方文件攏總愛有英文版本,有个甚至干焦有英文版本爾爾,佇立法會會議抑是重要的新聞發佈會頂,一般攏有及時翻譯。

Hiang-káng līng-guā 1-ê kuann-hong gí-giân sī Ing-gí. Ing-gí tī Hiong-káng kài sî-kiânn, tī-leh tsuân-tshī 114-sóo Ing-bûn ha̍k-hāu tang-tiong, tsha-put-to lóng-sī iōng Ing-gú kàu-ha̍k (tú-liáu Tiong-kok gí-bûn, li̍k-su kah bûn-ha̍k ). It-tshè tiōng-iàu ê kuann-hong bûn-kiānn lóng-tsóng ài ū Ing-bûn pán-pún, ū-ê sīm-tsì kan-ta ū Ing-bûn pán-pún--niā-niā. Tī Li̍p-huat-huē huē-gī a̍h-sī tiōng-iàu ê sin-bûn huat-pōo-huē tíng, it-puann lóng ū tsik-sî huan-i̍k.

不而過,近年來香港人的英語水平確是不斷咧下降。

Put-jī-kò, kīn-nî-lâi Hiong-káng-lâng ê Ing-gí tsuí-pîng khiok-sī put-tuān teh hā-kàng.

宗教[]

差不多每一个主要的宗教攏會當佇香港揣著信徒,主流宗教包括佛教天主教基督教道教回教儒教,啊毋過無論是啥款的宗教背景,大多數香港人攏有祭拜祖公的傳統。

Tsong-kàu

Tsha-put-to muí-1-ê tsú-iàu ê tsong-kàu lóng ē-tàng tī Hiong-káng tshuē-tio̍h sìn-tôo, tsú-lîu tsong-kàu pau-kuat Hu̍t-kàu, Thian-tsú-kàu, Ki-tok-kàu, Tō-kàu, Huê-kàu kah Jû-kàu. Ah m̄-koh bô-lūn sī siánn-khuán ê tsong-kàu puē-kíng, tuā-to-sòo Hiang-káng-lâng lóng ū tsè-pài tsóo-kong ê thuân-thóng.

文化[]

Bûn-huà

文化活動[]

  • 香港文學
  • 香港電影

Bûn-huà ua̍h-tōng

  • Hiong-káng bûn-ha̍k
  • Hiong-kang tiān-iánn

外部連結[]

Guā-pōo liân-kiat

Advertisement