FANDOM


消化系統(siau-huà hē-thóng)是多細胞動物進行消化程序的器官組成的系統,消化系統會共食物變成能量營養素,閣共消化了無欲挃的物排出去,無仝動物的消化系統無定會有大精差,比論講有四个胃室,佮的胃就差真濟。


除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。